XAMP

XAMP

apache+mysql+php+phpmyadmin v dockerovi